โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : สปช.202/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : สปช.601/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 212 ล/57-ก
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : สปช. 105/29 2 ชั้น 1
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : สปช. 605/45
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..