โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวหทัยทิพย์ วงค์มามี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ เผือกรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร จันทสาโร
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา ทัพเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาววิวรรณ สายหยุด
ครู คศ.1

นางสาวอัญชนีพรรณ ปัญญาโส
ครู คศ.1

นายวัชรา สุนทรารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริสุดา แสงนิล
ครู คศ.1

นางสาววิจิตตรา นรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์พิชชา ศรีสนาม
ครูผู้ช่วย

นายวีรพันธ์ จันทะแพน
ครูผู้ช่วย

นายพัฒนพงศ์ ทิพย์โภชน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวดี พรรณนา
พนักงานราชการ

นายกิตติศักดิ์ ศรีเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ ขันทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเจริญ แก้วงาม
ช่างไฟฟ้า