โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น (อ่าน 66) 06 พ.ค. 64
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 72) 21 มี.ค. 64
การเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 74) 21 มี.ค. 64
ส่งมอบโทรทัศน์และอุปกร์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV "ทีวีเพื่อการศึกษาสู่นักเรียน สพป.ชลบุรี เขต ๓ (อ่าน 66) 21 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 136) 02 ก.พ. 64
ประกาศ**โรงเรียนบ้านหนองปรือ เรื่องมาตรฐานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการป้องก (อ่าน 122) 30 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (อ่าน 135) 29 ม.ค. 64
ประกาศ ** โรงเรียนบ้านหนองปรือ ขอแจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 161) 10 ม.ค. 64
ประกาศ ** โรงเรียนบ้านหนองปรือ ขอแจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 215) 07 ม.ค. 64
การนิเทศห้องเรียนคุณภาพและติดตามการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน (อ่าน 205) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน (อ่าน 224) 07 ม.ค. 64
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 185) 07 ม.ค. 64
ต้อนรับ ดร.สุนิสา สมบูรณ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ่าน 246) 07 ม.ค. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษี (อ่าน 192) 07 ม.ค. 64
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 175) 07 ม.ค. 64
ร่วมกฐินหลวง ณ วัดไร่กล้วย (อ่าน 168) 07 ม.ค. 64
ร่วมประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 (อ่าน 162) 07 ม.ค. 64
พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช 23 ตุล (อ่าน 132) 07 ม.ค. 64
พิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 126) 07 ม.ค. 64
วมพิธีอาบน้ำศพ และสวดอภิธรรมศพ เด็กชายเอกภาวิน พัตรเกิด (น้องชิริว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 123) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 130) 07 ม.ค. 64
เป็นเจ้าภาพ และฟังสวดอภิธรรมศพ คุณดำรงค์ อินทรักษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปร (อ่าน 130) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ระดับอนุบาล (อ่าน 128) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ตลอดเดือนกันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระ (อ่าน 128) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 123) 07 ม.ค. 64
กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านหนองปรือ โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเจ้าพระยาส (อ่าน 132) 07 ม.ค. 64
กิจกรรมของโครงการส่งเสริมโรงเรียนอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จาก บริษัท (อ่าน 133) 07 ม.ค. 64
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม (อ่าน 137) 07 ม.ค. 64
ต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อ่าน 125) 07 ม.ค. 64
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน (อ่าน 124) 07 ม.ค. 64
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก (อ่าน 128) 07 ม.ค. 64
ต้อนรับ คุณกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๓ ผู้นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย “เดินหน้ (อ่าน 131) 07 ม.ค. 64
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 125) 07 ม.ค. 64
รับมอบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อ่าน 124) 07 ม.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ่าน 121) 07 ม.ค. 64
แจ้งเตือน!! การประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 131) 07 ม.ค. 64
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 127) 07 ม.ค. 64
แนะนำวิธีการป้องกัน และดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 136) 06 ม.ค. 64
การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 มิถุนายน 2563 (อ่าน 129) 06 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19 ) (อ่าน 133) 06 ม.ค. 64