โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านหนองปรือ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3    เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองปรือ  หมู่ที่  2 ตำบลบึง อำเภอ   ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   เป็นสถานที่เรียน

       ปี พ.ศ. 2518   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน  250,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินของนายจำรูญ  ชัยเกียรติไพศาล  ซึ่งยกให้โรงเรียนเป็นจำนวน 10  ไร่  2  งาน  55  ตารางวา โดยไม่คิดมูลค่า

       ปี พ.ศ. 2519 (วันที่  22  มกราคม  2519) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1ข  ใต้ถุนสูง ขนาด  4 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2519   โดยเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2519  จนถึงปัจจุบัน

       ปี พ.ศ. 2558 (วันที่ 24 เมษายน 2558)  ได้งบประมาณปี 2558 – 2559  จาก สพฐ. สร้างอาคารเรียน แบบ 212ล./57 ก.  3 ชั้น  12 ห้องเรียน

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองปรือ  มีอาคารเรียนแบบ  ป.1ข  จำนวน 8 ห้อง  อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน  7  ห้องเรียน  อาคารเรียน แบบ 212ล./57 ก.  3 ชั้น  12 ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง  ส้วม 4 หลัง


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23