โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่อยู่ 188/3 หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 038-340318 โทรสาร 038-340318 E-mail : bannongprue@hotmail.com Website : http://bannongprueschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

            มีเขตพื้นที่บริการ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 (ห้วยสะพาน)) โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 ห้องเรียน

            ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) โรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองปรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เป็นสถานที่เรียน

            ในปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 250,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินของนายจำรูญ ชัยเกียรติไพศาล ซึ่งยกให้ โรงเรียนเป็นจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา โดยไม่คิดมูลค่า
             
             วันที่ 22 มกราคม 2519 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1ข ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2519 โดยเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2519 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 24 เมษายน 2558 ได้งบประมาณปี 2558 – 2559 จาก สพฐ. สร้างอาคารเรียน แบบ 212ล./57 ก. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-08-03