โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ปฐมวัย

นางอัจฉรา ถนอมรอด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรนิษฐา พิมภาคูณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวดุจฤดี เหล่าศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมณฑา พ่วงขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเบญจวรรณ นิจภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวยุวดี พรรณนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสิริรัตน์ จินดา
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3