โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ปฐมวัย

นางอัจฉรา ถนอมรอด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรนิษฐา พิมภาคูณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมณฑา พ่วงขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเบญจวรรณ นิจภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวยุวดี พรรณนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนิชกานต์ มีหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
อีเมล์ : Nichakan.mee@gmail.com

นางสาวบุษกร เกียรติจรุงพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : butsakron12@gmail.com

นางสาวเรวดี ศรีวังไสย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเกวลี ชมบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอาภัสรา คำสักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกนกอร ทัสเสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3