โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

              ๑.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

              ๒.   พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              ๓.   บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              ๔.   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

              ๕.   สร้างมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

              ๖.   จัดกิจกรรมด้านมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

เป้าหมาย
          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
              ๑.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
              ๑.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
              ๑.๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
              ๑.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
              ๑.๕  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
              ๑.๖  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
              ๑.๗  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
                    อย่างต่อเนื่อง
              ๑.๘  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ติดตัดสินใจ
                              แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
              ๑.๙  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
            ๑.๑๐  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 

          ๒. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              ๒.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 

          ๓. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              ๓.๑  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              ๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
                              มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              ๓.๓  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   

                     ผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน
              ๓.๔  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
                     พัฒนาเต็มศักยภาพ
              ๓.๕  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

           ๔. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
             ๔.1  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ๕. สร้างมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
             ๕.๑  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์

                   และจุดเน้นการจัดการศึกษา
          ๖. จัดกิจกรรมด้านมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

             ๖.๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพให้สูงขึ้น


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23