โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 038-340318
อีเมล์ : supatra.chankoed@gmail.com

นางสาวประภัสสร จันทสาโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาวี แหวนวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : vipavee444@gmail.com

นางสาววิจิตตรา นรดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : wijittra1137@gmail.com

นางสาวกานต์พิชชา ศรีสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอันธิกา อุดนัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายกิตติศักดิ์ ศรีเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1