โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประภัสสร จันทสาโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาวี แหวนวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิจิตตรา นรดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกานต์พิชชา ศรีสนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอันธิกา อุดนัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายกิตติศักดิ์ ศรีเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1