โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ เผือกรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1