โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ เผือกรอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2