โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวสิริยา บุษบา
ครู คศ.1

นางสาวเกศริน พันธุมวรรณ
ครู คศ.1

นางสุภารัตน์ ทวีชาติ
ครู คศ.1

นางสาวจินต์จุฑา บุญสวน
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ นิจภักดี
ครู คศ.1

นางสาวนิชกานต์ มีห
ครูผู้ช่วย