โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวเกศริน พันธุมวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสิริยา บุษบา
ครู คศ.1

นางสาวภัคจิรา โชคบำรุง
ครู คศ.1

นางสุภารัตน์ ทวีชาติ
ครู คศ.1

นางสาวจินต์จุฑา บุญสวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ นิจภักดี
ครูผู้ช่วย