โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอุมา ทัพเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัจนา สาทศรี
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา รอดบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปิยะรัตน์ รัคราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1