โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา รอดบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัจนา สาทศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปิยะรัตน์ รัคราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชนธัญ พุทธเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1