โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 
       "นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความสะอาด มารยาทงาม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใฝ่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน"

ปรัชญา 
       "ศึกษาดี  ประพฤติดี  เป็นคนดี"