โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 038340318
อีเมล์ : bannongprue_1883@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปาริชาติ เวเบอร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุ ภาณุพินทุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรน์ เภาวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เชื้อเฉลิม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายยัง พันธ์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500-2521