โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิวรรณ สายหยุด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวีรพันธ์ จันทะแพน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพัฒนพงศ์ ทิพย์โภชน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4